GAISMAS AILE

 

SPĒKA VĀRDI - LATVISKĀS MANTRAS     SPĒKA VĀRDI
 tik ļoti atgādina Dainas,
taču tās nav Dainas, vismaz to tautiskajā izpratnē nē.

      Tos varētu nosaukt arī par Mantrām un Afirmācijām.

      Tos skaitot esam tuvāk sev,  izprotam to, kas notiek ar mums, ap mums un mūsu iekšējā pasaulē. Tie dod mums spēku, zināšanu, varēšanu un arī garīgo izpratni par lietu būtību,
katrā noteiktā mūsu dzīves brīdī.

      Esmu to iedarbību pārbaudījusi uz sevis. Viss notiek ! Kļūst skaidrākas domas, izsijājās emocijas, sakārtojās iekšējā uztvere saskaņā ar lietu svarīgumu, nomierinās prāts un arī risinājums tepat jau rokā. Viens gan jāņem vērā – Spēka Vārdi (pēc paša izvēles, nojautas) jāskaita vairākas reizes, līdz tos sajūt sevī - kļūst ar tiem viens vesels.

      Šos Spēka Vārdus caur meditatīvās saziņu pierakstu esmu uzlikusi uz papīra un tagad daļu no tiem nododu pārējo interesentu zināšanai.

             Veiksmi mums visiem ! : )  

1.

 Augstu Laimes vieta bija

Starp visām vietiņām.

 Augstu vēru Dieva vietu

Starp Laimītes gudrībām.

( sakārto ikdienas gaitas, palīdz risināt konfliktsituācijas )

 

2.

 Dievs dod man gudru ziņu

 Apkārt Tavu radībiņu.

 Sevi virzī augstā vietā,

Mani varas guvumā.

 Augstā vieta ierādīta

  Man atlika izturēti.

( klientu, interesentu, atbalstītāju piesaistīšanai
kādai savai konkrēti darāmajai lietai )

 

3.

  Tuvas Dieva svētās dienas,

Tuvas gaišās gudrībiņas.

 Atrod Laimas vēlējumu

 Savā paša laimībā.

( ver saskaņu sevī, ienes apkārtnē notikumus, 
kuri uzlabo dzīves kvalitāti )

   

 4.

  Dieva dots padomiņš

  Šurpu ved gudrus ļaudis.

 Atrod ļaudis padomiņu

  Dieva dotā rakstībā.

( aicina sajust sevī vēl neapgūtās lietas, dāvā iespēju 
sakārtot savu dzīvi saskaņā ar Visuma likumiem )


5. 

 Tuvas dienas, tuvas naktis

 Savas rūpes ienesušas.

  Tālas dienas, tālas naktis

  Sevi stipras atradušas.

( projektu, darbu, darbību , u.c. atbalstam)

 

6.

Apkārt Dieva radībiņa

 Rakstā sēj gudras zīmes.

  Dod man Dievs gudrībiņu

  Tavas zīmes mācīties.

 ( aicina sakārtot sevi, savas domas, vērtēt savas vēlmes, 

izveidot savu patieso stāju, viest skaidrību par dzīves vērtībām )7.

 Dārzā zied saules zieds

 Ar zaigošiem ziediņiem.

 Svētā birzs aizrunāja

  Dievam vērstu gaismas brīdi.

( izveido saikni ar savas radošās izpausmes spējām,
virza uz savas izpausmes atvēršanu )

 

8.

Tīra balta Tēvu zeme

  Ar citām zemītēm.

  Gaišas vieglas dienas vēra

  Ar Dieviņa gudrībiņu.

( ievirza domas par dzīves vietas nozīmību cilvēka liktens izpausmēs )

 

9.

Laima nes Tavu gaitu

 Vareniem vārdiņiem.

  Ver Laimiņa Tavu sirdi

 Vareniem brīnumiem.

( savas dzīves svarīgākā veikuma atpazīšanai, 

straujākai veiksmes ienākšanai dzīvē ) 10.

Varas gaisma zaigojoša

  Uzceļ Dieva gudrībiņu.

 Zaigojoša mīlestība

 Uzceļ sirds dāsnumiņu.

( uzlabojumiem algotā darbā, uzņēmējdarbībā, radošajā darbā, 
pārticības un labklājības gūšanai )

 

11.

 Savu Dieva gaišumiņu

  Atrodiet valodā.

 Tēvu zemes brīvu zīmi

  Sevis paša gudrībā.

( gudri virza apziņu uz vērtību savienošanu ar savu izcelsmi )

 

 12.

Atver Dievs savus vārtus

  Gaišiem domu nesējiem.

  Atver Dievs savus vārdus

  Īstu rakstu pratējiem.

( dod varēšanu saprast sev visatbilstošākās garīgās mācības, 
sniedz paļāvību uz saviem spēkiem )

 

 13.

 Dieva vara, svēta vara,

 Turpat rāma godībiņa.

 Atver Dieva svētos darbus

  Ar to savu rāmo sirdi.

( dod iespējas atrast savas patiesās intereses, 
sakārto darba prasmes, virza uz labklājības ienākšanu dzīvē )

 

14.

 Zvaigznes spīd gaišu ceļu

  Turoties debesīs.

  Varas gaisma viegli spīd

 Virzot īstu gudrībiņu.

( ver stabilu darbības virzību labklājības gūšanai,
sniedz viedu zināšanu stabilai dzīves gaitai )

 

15.

 Ver Laimiņa savus vārtus,

 Ver tos gudriem darbiņiem.

  Teic Laimiņa savus vārdus

  Teic gudriem vārdiņiem.


( attiecībām - saskaņotām, harmoniskām, saticīgām ; 
siltas draudzības, mīlestības, prieka, laimes un miera pilnām )

 

 16. 

 Gudri teic senas gaitas

 Par Dieviņa gājumiņu.

  Teic par gaismas turētāju

  Teic par gudru zinātāju.

( sekmīgai , gudrai, zinošai visdažādāko mācību apguvei )

 

17.

Gaismas pilna Dieva sirds,

 Gaismas pilna mīlestība.

  Atrod savu mīlestību

  Pilnu Dieva gaišumiņa.

( aicina ieskatīties savā sirdī, virza uz dzīves svarīgāko lietu apzināšanos,
atver sevī vēlmi rast mīlestības piepildījumu )

 

 18.

Apkārt Dieva radībiņas

  Laimes dienas sameklēja.

  Nāc Tu Dieva gudrībiņa

 Uzcelt manu vieglumiņu.

( ver saskaņu ar apkārtējo pasauli, tuvina saskaņai ar sevi pašu,
sniedz gandarījumu par sevi )

 

19.

 Teci, teci viegla diena

  Septiņiem riteņiem.

  Teic septiņas skaņu zīmes

  Sešās krāsu saskaņās.

( virza pretī labklājībai, iezīmē veiksmīgu sapratni ar apkārtni,
atver vietas, kurās vēlams uzturēties )

    

20.

Reti gudru vietu vēru

  Septiņām slēdzenēm.

 Vēru gaismas gudrībiņu

  Sešām gaismas stīdziņām.

( ver iespēju sevī saskatīt gudrību Zemes dzīve, 
atrisina sarežģījumus sadzīviskajā līmenī )

 

 21.

 Dievs spēks drosmi dod

  Zemes gaitu staigājot.

  Dieva gaisma spēku dod

 Gudru gaitu uzsākot.

( veselīgi uzlabojumi tuvībai, 
dod prieku, apmierinātību, saskaņu )

 

 22.

 Viesies Dievs viedā gunī

  Tāda guns varu dod.

  Viesies Dievs varas gunī

  Tāda guns spēku dod.

( sevis atrašanai patiesi interesantā darbā, 
panākumu gūšanai darbā )

 

23.

Stāvi vestais vezumiņš

  Tuvāk svētai vietiņai.

  Stāvi gūtais stiprumiņš

 Tuvāk viedai gaismiņai.

( stiprina un uzlabo veselību, 
iekšējo  un ārējo stāju )

 

24.

 Sedlo Tautas kumeliņu

Rakstītiem segliņiem, -

Es turēju gudru gaitu

 Septiņiem riteņiem.

 ( sniedz iekšēju zināšanu stabilu attiecību veidošanai )


25.

 Dieva Tēvs, Dieva Māte -

Abi kopā saderēja.

Rāda gaismas gudrībiņu

Augstajās debesīs.

( sniedz izpratni par dzīvi pēc Visuma likumiem )26.
Gudra vara Dieva gaismai

Pār visām gudrībām.

Atvers savu gaišo sirdi

Gaismas dotām zinībām.

( dara saprotamu sevis atvēršanu savai gudrībai )27.
Dievs Tev deva Laimas stāju

Stipru gaitu virzīties.

Tas atvēra gudrus vārdus -

Stipro domu zinātājus.

( savieno iespējas "saprast, zināt, darīt "vienkopus )

 

28.
Laima vērpa sidrabiņa,

Māra vērpa zelta stīgas,

Dievs tās vērpa likteņos

Sava ceļa gājējiem.

( dod lielāku ticību saviem spēkiem )29.
Gaisma sēja viedus vārdus 

Apkārt ļaužu dvēselēm,

Lai gaismiņa vārtus vērtu

Laužu prātiem šai zemē.

( virza garīgumu sevis pilnveidošanai un izaugsmei )30.
Daiļas ver savas domas,

Daiļus savus darbus veic -

Brīnumainas lietas klājas

Ceļot sevi saulītē.

( atver iespējas saredzēt to, kas agrāk bija slēpts )31.
Vairās mana viegla diena,

Vairās manu spēku ņemt.

Teic man atstāt bēdu nastu

Jūriņā zem akmeņa.

( sniedz spēkus pārvarēt bailes )32.

Gaisma nāca, gaisma gāja,

Gaisma visur apkārt sēja -

Vara stāju, sidrabrunu,

Zelta domas galviņās.

( izvēles vieglumam )33.
Gaisma vēra vārtus dailei,

Dvēselīte - gudrībai, -

Visas seno sāpju lietas

Viedu domu apspīdētas.

(sakārto sāpīgas atmiņas jaunā, sev pozitīvā redzējumā)34.
Atnāk stalta rīta saule -

Atnes tīras rīta domas.

Iestāj sirds gudrībiņa

Tīrās domas risināt.

(ver iespēju saprast savus patiesos nodomus un sniedz zināšanas to virzībai)35.
Gaisma nāca vaicādama -

" Kā tad saule rotājas ,

Kāds tad ūdens dzidrumiņš 

Katras sirds dziļumā ?"

( aicina saprast savas patiesās spējas un iespējas)36.
Vara taures tālu skan -

Tās skanēja gaišu skaņu.

Tā skanēja tīras domas -

Tīrām gaitām staigājamas.

( vairo savas personīgās radošās spējas)37.
Viesa saule jaunu gaismu

Katrā dzīves celiņā -

Gaiša gaisma, tīra sirds,

Stalti soļi gaitu nes.

( ver sapratni par darāmo darbu izvēli )38.
Gaisma veda staltu zirgu

Aiz viedās pavadiņas,

Staltais zirgs - gudrās domas

Raiti skrēja solītī.

(virza uz sapratni par domāšanas pozitīvismu)39.
Dievs man deva viedu sirdi,

Skaidru prāta domāšanu.

Dod Dieviņ man laimīti,

Stipru stāju šai zemē.

(dod iespēju sakārtot dzīves svarīgākās lietas)
40.

 Laima ver savus vārtus,

Māra klāj saules sagšas,

Dievs sijā gudras zintis -

Man atlika gaitā likt.

(sniedz iespēju būt savas dzīves saimniekam(-cei) )

41.
Laima ver savus vārtus,
Māra klāj saules sagšas,
Dievs sijā gudras zintis -
Man atlika gaitā likt.

(sniedz iespēju būt savas dzīves saimniekam(-cei) )

42.

Laimas vieta augstu kalnā,
Saules vieta debesīs.
Vai lai eimu kalna galā
Sauli skatā turēdams(-a) ? -
Kalna galā saule sirdī,
Laima cieši līdzās stāv.

(ved dzīves gaitu caur sevis saprašanu un pieņemšanu)

43.
Daiļi nāca gudrībiņa,
Daiļi klāja viedumiņu -
Lai spēks dzīvi izdzīvot,
Lai saulītē ceļu rast.

(sniedz sapratni par radošumu, ver radošuma spēju izpausties)

44.
Saule jūrā norietēja,
Pamalīti rotādama...
Dzīvo dzīvi kā saulīte,
Lai rotāta Dvēselīte !

( virza dzīves augstākajā punktā, garīgi izgaismo)

45.
Vieda tāda gudrībiņa, 
Kuras gaita solīti.
Lai solīti līdzturēja,
Viedas gaitas gājējiņš.

(liek izvērtēt savus spēkus, lai uzņemtos atbildību par saviem darbiem)

46.
Ziedi, ziedi tā puķīte,
Kura mīt sirsniņā.
Dziedi, dziedi tas puisīti, 
Kurš varēja sirdi likt ,-
Kurš varēja sirdi likt
Dvēselītes tuvumā...

(sniedz spēju ieraudzīt patiesi patīkamo...)

47.
48.
&

2015-03-11 22:34  |  Skatīts: 9585x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ